MENU

Remedial Teacher

Soms gaat het leren even niet zo lekker, ondanks al je inzet. Als het op eigen kracht even niet lukt, biedt een remedial teacher extra ondersteuning. Een remedial teachers is een speciaal opgeleide docent die jou helpt als je op school bent vastgelopen met vakken als rekenen en taal. De remedial teacher overlegt samen met jou en je ouders welke hulp het meest passend is voor jouw situatie

Dyslexie

Sommige leerlingen hebben moeite met het lezen en schrijven en halen bijvoorbeeld letters door elkaar.
Als je een dyslexieverklaring hebt en je komt in leerjaar 1 bij ons op school, dan krijg je extra begeleiding. We leren je omgaan met dyslexie als dit nog nodig is en je krijgt extra tijd tijdens toetsen. Verder kan je gebruik maken van het programma Kurzweil op een laptop, dit programma leest een tekst voor jou voor (tijdens een toets).
In het eerste leerjaar worden alle leerlingen onderzocht op hun taalvaardigheid. Wanneer een leerling hier op uitvalt, volgt er verder onderzoek. Als blijkt dat je dyslectisch bent, krijg je ook de extra begeleiding.  

De dyslexiespecialist

Heb je dyslexie of lees- of spellingsproblemen, dan bekijkt de dyslexiespecialist samen met jou en je ouders wat je nodig hebt om het onderwijs goed te kunnen volgen. Van de dyslexiespecialist krijg tijdelijk extra begeleiding, we werken volgens een stappenplan en de begeleiding is groepsgewijs.
Sabine Gerrits is de dyslexiespecialist bij ons op school (s.gerrits@vechtdalcollege.nl).

Taalbeleid Vechtdal College Dedemsvaart

We willen graag een taalbewuste school zijn. Daarom werken we sinds een aantal jaren met een werkgroep taalbeleid.
Wij proberen op verschillende manieren taal de school in te brengen en meer tijd en aandacht voor taal te vragen. Ons doel is dat je in je examenjaar de examenteksten beter kunt lezen en begrijpen en dat je ‘taalbewuster’ wordt.

Taal brengen we de school in door:

  • Taalposters in de lokalen met daarop de taalafspraken in onze school;
  • Een stappenplan Lezen te gebruiken dat bij ieder vak met teksten toegepast kan worden;
  • Iedere week een spreekwoord of een uitdrukking op de nieuwsbrief en op het scherm in de kantine te plaatsen;
  • Leerlingen te stimuleren om boeken en tijdschriften te lezen.