MENU
Het zorgadviesteam (ZAT) 
 
Sommige leerlingen hebben problemen thuis, of met leren, of met de omgang met medeleerlingen en leraren. Deze problemen kunnen worden aangepakt door verschillende specialisten. Op school komen deze specialisten eens in de zoveel tijd samen onder leiding van de ondersteuningscoördinator, dit noemen we het zorgadviesteam (ZAT).   
 
Voordat een leerling besproken wordt in het ZAT, wordt er eerst toestemming gevraagd aan ouders. Het ZAT bespreekt de leerlingen waar ze hulp aan bieden. Hun doel is ervoor te zorgen dat het beter gaat met deze leerlingen, door verschillende problemen tegelijkertijd aan te pakken.  
 
Het hoofddoel van het ZAT is: zoveel mogelijk leerlingen en hun gezinnen zo vroeg en zo snel mogelijk goede en afgestemde zorg bieden en docenten in de klas ondersteunen bij het omgaan met deze leerlingen. 
 
De volgende specialisten nemen deel aan het ZAT: de ondersteuningscoördinatoren, de orthopedagoog, de begeleider passend onderwijs, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, iemand van Samen Doen en de coach van de leerling die besproken wordt.