MENU

Kwaliteit

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsmedewerker meet periodiek de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Hieronder het jaarverslag van 2019:

https://www.landstedegroep.nl/media/22158/200623-jaarverslag-2019-stichting-vechtdal-college.pdf

Periodieke enquêtes

Elk jaar worden enquêtes gehouden onder ouders en leerlingen. De resultaten daarvan bespreken we in kleine groepen, bijvoorbeeld in de vergadering van de Ouder Advies Raad of tijdens de panelgesprekken met leerlingen. De enquêtes leveren veel informatie op die we graag meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk. Met deze gegevens kan de school haar onderwijskwaliteit borgen en waar gewenst initiatieven ontplooien tot verbetering.
Meer weten over de enquêtes? Kijk op http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen voor actuele gegevens.

Inspectie

De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek beoordeeld door de Inspectie. De meest recente beoordeling vindt u hieronder.

Onderwijsresultaten inspectie 2018.PDF

Vorderingen, rapporten en bevordering

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen informatie over de proefwerkregelingen. We leggen bijvoorbeeld uit hoe we toetsen beoordelen en hoe de berekening van rapport- en overgangscijfers in zijn werk gaat. Als ouders kunt u de vorderingen van uw kind volgen via ons leerling en cijferadministratiesysteem, Magister.
Drie keer per jaar ontvangen de ouders een cijferrapport eventueel met toelichting. De beslissing over de bevordering nemen de docenten en teamleider tijdens een speciale rapportvergadering. De daarbij geldende regels delen we vóór 1 december mee in een bijlage bij onze nieuwsbrief en op de website van de school. Een leerling mag een keer doubleren binnen een leerjaar. Dreigt dit voor de tweede keer binnen een leerjaar te gebeuren, dan moet de leerling een andere leerweg kiezen (bijvoorbeeld havo in plaats van atheneum). De bevorderingsregelingen worden voor 1 december van het lopende schooljaar altijd bekend gemaakt.  De bevorderingsregelingen voor de bovenbouw staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Lesuitval

We willen leerlingen zoveel mogelijk onderwijstijd bieden. Daarom proberen we lesuitval tot een minimum te beperken en vangen we afwezigheid van een docent zoveel mogelijk op. Als door ziekte van een docent een les niet doorgaat, dan wordt zoveel mogelijk een andere docent of een onderwijsassistent ingezet om de les op te vangen. Als een les aan het begin van de schooldag uitvalt, stellen we de telefoonketen in werking: leerlingen krijgen dan een telefoontje thuis.