MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn. De raad MR bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Het is de taak van de raad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad overlegt met alle binnen de school werkzame en bij de school betrokken partijen.

Interesse of meer weten?

Meer informatie vindt u op het algemene gedeelte van onze website. Informatie is ook op te vragen bij de secretaris van de MR, mevrouw K. Meijer, tel: 0523 - 28 14 28 of k.meijer@vechtdalcollege.nl