MENU

Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Raad wordt gevormd door ouders van leerlingen en vergadert meerdere malen per jaar met de leiding van de locatie.

De Ouder Advies Raad functioneert als klankbord, zij signaleert en bespreekt algemene zaken met de leiding van de school. Voorbeelden hiervan zijn beleidszaken, onderwijskundige ontwikkelingen, veiligheid, lesuitval, etcetera.

 

De Ouder Advies Raad vormt de vertegenwoordiging namens de ouders. Zij nodigt ouders uit om zaken betreffende de school kenbaar te maken via dit orgaan. De ingebrachte onderwerpen worden vervolgens  in de vergadering van de Ouder Advies Raad besproken.
Opmerking: het gaat hier niet om onderwerpen die rechtstreeks met het dagelijks onderwijs en/of docenten te maken hebben.

De Ouder Advies Raad vergadert aan de hand van een agenda. Naast algemene zaken staat elke vergadering een thema centraal en hebben de leden de gelegenheid om hun persoonlijke ervaringen van school te delen. Ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (MR) bezoeken de vergadering van de raad op uitnodiging. Hierdoor ontstaat een uitwisseling tussen medezeggenschapsraad en Ouder Advies Raad.

De leden van de Ouder Advies Raad zijn ieder jaar actief betrokken bij de Open Dag, worden uitgenodigd bij thema-/ouderavonden en andere bijzondere gelegenheden. Betrokkenheid op vele vlakken dus!

De vergaderingen van de Ouder Advies Raad vermelden we in de wekelijkse nieuwsbrief voor ouders.

Samenstelling (2019-2020)

Dhr. H.J.M. Mensink
Dhr. R. Klein Koerkamp
Mw. Y. Nuvelstijn
Mw. P. Moes
Mw. H. Pijlman

Mw. J. Wesselink

Mw. A. Mijnheer

Contact: ouderadviesraad-dv@vechtdalcollege.nl