MENU

Schoolkosten / vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen een financiële bijdrage van ouders voor een aantal kosten in de school: de schoolkosten. Schoolkosten zijn vrijwillig, maar wij stellen uw bijdrage zeer op prijs, omdat de school met uw bijdrage een gevarieerd programma van activiteiten kan blijven samenstellen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerplezier op onze school.
De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Kosten voor devices

Leerlingen in leerjaar 1 ontvangen bij aanvang van het schooljaar een iPad.
De iPad wordt deels door school betaald en deels door ouders. We vragen een eigen bijdrage van ongeveer € 200,-, verdeeld over 3 schooljaren. Na deze periode is de iPad eigendom van de leerling.
Ouders ontvangen bij aanvang van het schooljaar hierover gedetailleerde informatie.

Een uitgebreide toelichting op de schoolkosten staat in de folder 'Schoolkosten en devices'.
In deze folder leest u ook over het hoe en waarom van devices in het onderwijs.

Specificatie schoolkosten per leerjaar

Bij aanvang van het schooljaar vragen wij uw schriftelijke instemming met de hoogte van de algemene schoolkosten. Hiertoe ontvangt u een specificatie van de algemene schoolkosten voor het betreffende leerjaar van uw zoon of dochter, met het verzoek tot ondertekening en retournering.
Leest u hier verder voor een specificatie van de schoolkosten per leerjaar.

Kosten voor reizen/excursies

Gedurende het schooljaar organiseren wij excursies. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de betreffende excursie. Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij u een separate nota. U bent als ouders niet verplicht deze kosten te voldoen. Kiest u ervoor niet bij te dragen in de kosten voor reizen of excursies? Dan betekent dat, dat uw kind niet kan meedoen aan deze activiteit. De school voorziet bij die situatie in een alternatief programma voor uw kind op school, waarmee de vastgestelde leerdoelen van de betreffende activiteit alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld materialen voor een vak als CKV. Welke leermiddelen aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg.
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de specificatie van schoolkosten per leerjaar.

Wijze van betalen

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van WIS Collect. We hebben de rekening voor de ouderbijdrage klaar staan. U ontvangt een mail met daarin een link naar het webadres: https://vechtdalcollege.wiscollect.nl
Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u aangeven of u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of  via een overboeking). Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk. We willen u vriendelijk verzoeken altijd te reageren op deze link, ook als u niet wenst bij te dragen.

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken. We stellen uw medewerking bij deze nieuwe betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs. Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze school, te weten met dhr. R. Renkema. Dit kan via: r.renkema@vechtdalcollege.nl

Buitenlandse reizen

Indien van toepassing, worden deze via de schoolkosten in rekening gebracht (Ardennenreis, leerjaar 3). 

Bank

De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654
t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg
Gelieve bij betaling altijd debiteur – en factuurnummer vermelden.

Uitstel van betaling of ontheffing

Verzoeken om uitstel van betaling of ontheffing van een financiële verplichting ten opzichte van de school moeten voor 31 oktober 2016 schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school.
Correspondentieadres:
Botermanswijk 1
7701 AA Dedemsvaart

Mogelijkheden voor een bijdrage in de schoolkosten

Voor ouders met een beperkt inkomen biedt de gemeente mogelijkheden om tegemoet te komen in de bekostiging van de schoolkosten vanuit het sociaal-cultureel fonds.
Meer informatie hierover vindt u  op de website van de gemeente: http://www.hardenberg.nl/sport-cultuur-vrije-tijd/subsidies/sociaal-cultureel-fonds/

Voor de bekostiging van (buitenschoolse) activiteiten van school, kunnen ouders met een minimum inkomen een beroep doen op het fonds ‘Vrienden van het Vechtdal College Dedemsvaart’. Ouders kunnen een schriftelijk verzoek indienen voor een bijdrage uit dit fonds voor bekostiging van de buitenschoolse activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind (0523 – 61 24 33). Uiteraard gaan wij discreet om met uw verzoek.

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan onze financiële administratie, dagelijks te bereiken op telefoonnummer 0523 – 61 24 33