MENU

Schoolregels

Een goede leef- en werksfeer op school is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van mogelijk pestgedrag. Leerlingen worden erop aangesproken als zij zich niet houden aan de schoolregels. Gedraagt iedereen zich volgens de geldende fatsoensnormen, dan is overigens van die regels weinig te merken.

De belangrijkste regels zijn de volgende:

  • Ziek? U meldt dit zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 08.00 uur, door te bellen naar de receptie van de school: 0523 – 61 24 33. De telefonist(e) zorgt ervoor dat de melding in Magister wordt geplaatst.
   Gaat uw kind tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij de onderwijsassistent. Deze neemt contact met u op, voordat uw kind toestemming krijgt om te vertrekken. Mede in verband hiermee willen graag naast uw telefoonnummer thuis ook het mobiele nummer hebben waarop u overdag te bereiken bent.
  • Is uw kind te laat, dan wordt dat geregistreerd door de onderwijsassistenten.
  • Voor bijzondere gelegenheden kan uw kind vrijaf krijgen. Daarvoor moet minstens een dag van tevoren een verzoek worden ingediend bij de onderwijsassistent. We vragen u om bezoeken aan bijvoorbeeld tandarts, dokter of orthodontist zo veel mogelijk buiten onze lestijden te plannen.Ook buiten het bu-band uur-RM
  • Bij een verzoek voor verlof geldt altijd dat:
   a) het verlof moet vallen binnen de regels van de leerplichtwet.
   b) uw kind zelf verantwoordelijk is voor het inhalen van proefwerken. Hiertoe dient hij/zij op tijd en vooraf contact op te nemen met de   betreffende docent.
   c) uw kind zijn toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (bovenbouw) vóór het verlof heeft gemaakt;
   d) uw kind de proefwerken maakt vóór het verlof of direct nadat hij weer op school is
   e) het missen van lessen zo veel mogelijk wordt voorkomen

Meer weten? Download schoolregels 2016-2017

Overzicht andere reglementen

Bekijk het overzicht van reglementen en protocollen