MENU

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt. Bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed. Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden.

  1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand. Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.
  2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.

Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.