MENU

Zorg en begeleiding

Begeleiding heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We bieden leerlingen studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding.

Samenwerking met specialisten

In- en externe specialisten zijn bij onze begeleiding betrokken. School biedt o.a.:
• Een zorgcoördinator en anti-pest coördinator
• De dyslexiecoach
• Remedial Teachers om te helpen bij leerproblemen
• Een Orthopedagoog
• Een ZorgAdviesTeam (ZAT) met externe deskundigen
• Leerlingbegeleiders voor individuele begeleiding
• Een decaan voor schoolkeuze begeleiding

GGD IJsseland

De GGD komt periodiek bij ons op school langs voor o.a. gezondheidsonderzoeken.
Ook ondersteunt de GGD ons bij (zorg)vragen.
Meer daarover leest u via onderstaande link:
https://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/jeugdgezondheidszorg-op-school/voortgezet-onderwijs/

Cursussen voor leerlingen

Ook biedt school verschillende cursussen voor leerlingen, zoals:
• BOF (Bewust Omgaan met Faalangst)
• SOVA (Sociale Vaardigheidstraining)
• Examentraining
• Huiswerkbegeleiding

Er is op de locatie veel aandacht voor het voorkomen van pesten.  

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs.

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Meer weten over begeleiding & zorg?

Lees hier verder.